ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees alsjeblieft onderstaande algemene voorwaarden vóór aanmelding voor een activiteit of dienst. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. opdrachtnemer: Claudia Jacintha van der Heijden, opsteller, trainer, healer en counselor, eigenaar van Awake and alive.one, initiator van de opleiding Familieopstellingen, van healing praktijk Leef de Liefde (leefdeliefde.nl) en van Ontspannen verbinding Mens en Hond, alles tezamen hierna te noemen AAA.one;
  2. opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor werkzaamheden (activiteiten en diensten) verstrekt aan AAA.one;
  3. activiteiten en diensten: alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde werkzaamheden (in de vorm van healingen, opleidingen, trainingen, counseling, systemische opstellingen met en zonder paarden, intensives en retreats), uitgevoerd in het kader van de opdracht en inclusief werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.

1        Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en diensten die AAA.one organiseert en aanbiedt, zo ook op aanvullende of vervolgopdrachten van de opdrachtgever. Inschrijving volgens de artikelen 3 en 4 impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Afwijkende bepalingen en de algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet toepasselijk, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en aanvaard.

 

2        Integriteit

2.1      Claudia Jacintha is als opleider, trainer, healer en counselor ervaren in het begeleiden van individuen en groepen. Zij en andere door AAA.one aangestelde trainers en assistenten hebben integriteit, neutraliteit en vertrouwelijkheid als hoogste prioriteit ten aanzien van alle deelnemers (opdrachtgevers) aan de activiteiten en diensten van AAA.one. Iedere deelnemer blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en veiligheid.

2.2      De trainer(s) en assistenten garanderen dat zij alles wat deelnemer(s) tijdens de opleiding, training of counseling in persoonlijk vertrouwen delen met het grootste respect zullen behandelen. De trainer(s) garanderen dat zij niets naar buiten brengen of bespreken met derden, tenzij deze derden trainers en/of assistenten zijn die betrokken zijn bij de betreffende activiteit of dienst van AAA.one.

2.3      Deze trainers en/of assistenten conformeren zich aan deze algemene voorwaarden en ondertekenen een afschrift van deze algemene voorwaarden als geheimhoudingsverklaring ten aanzien van persoonlijke en vertrouwelijke informatie en processen van deelnemer(s).

2.4    AAA.one verwacht van alle deelnemers aan groepsactiviteiten dat zij indien gewenst alleen de eigen processen en ervaringen delen met anderen en respectvol afzien van het delen van vertrouwelijke informatie van andere deelnemers.

 

3        Opleidingen en trainingen: inschrijven, betalen en annuleren

3.1      In afwachting van een audit van het CRKBO in de loop van 2023 verwacht AAA.one dat alle opleidingen en training gaan vallen onder ‘scholing’ en vrijgesteld zullen worden van btw. Tot dat moment kan AAA.one niet garanderen dat er een btw vrijstelling is en zal deze aan de deelnemer doorberekend worden.

3.2      Je bent officieel aangemeld als je je via de website, per e-mail of telefonisch hebt opgegeven en een schriftelijke bevestiging per mail hebt ontvangen. Je bent officieel ingeschreven als deelnemer van de opleiding/training op het moment dat het inschrijfgeld is betaald.

3.3      Je hebt recht op een bedenktijd van 10 werkdagen, ingaande na aanmelding en de schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging. Binnen deze termijn kun je je aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 10 werkdagen of op het moment dat de activiteit of dienst is gestart binnen deze 10 werkdagen.

3.4      Het inschrijfgeld voor een opleiding bedraagt circa 10% van het totaalbedrag en dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te zijn. De totale kosten van de opleiding en het inschrijfgeld staan in de informatie over de opleiding en in de factuur. De vroegboekkorting telt niet mee in de berekening van het inschrijfgeld.

3.5      Voor een training geldt geen inschrijfgeld. Het gehele factuurbedrag moet voor aanvang van de training in zijn geheel voldaan zijn om te kunnen deelnemen. Als je één of meerdere dagen zonder afmelding afwezig bent, wordt geen restitutie verleend. Bij ziekte kan in overleg een eenmalig later tijdstip worden afgesproken om deze dag(en) in te halen.

3.6      De betaling van het gehele factuurbedrag moet uiterlijk 3 weken voor aanvang van de opleiding betaald zijn.

3.7      Een gespreide betaling is in overleg mogelijk. AAA.one zal schriftelijk de overeengekomen betalingsregeling bevestigen. Bij het niet nakomen van de afgesproken betalingsregeling, vervalt de regeling en wordt verwacht dat je het resterende factuurbedrag ineens betaald.

3.8      Het is tot 4 weken voor aanvang van de opleiding/training mogelijk om je deelname aan de opleiding te annuleren. Je krijgt het totaalbedrag van de opleiding terug, minus het inschrijfgeld. Bij het annuleren van een training tot 4 weken voor aanvang krijg je het totaalbedrag terug, minus € 33,00 administratiekosten.

3.9      Als je 4 weken tot 1 week voor aanvang van de opleiding/training je deelname aan de opleiding annuleert, dan betaal je 50 % van het totale bedrag van de opleiding, inclusief het inschrijfgeld als het om een opleiding gaat.

3.10    Als je 1 week of korter voor aanvang van de opleiding je deelname aan de opleiding annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en dien je het volledige bedrag voor de opleiding/training  te voldoen, inclusief inschrijfgeld als het om een opleiding gaat.

3.11    Als je tijdens de opleiding wenst te stoppen, dan blijf je verplicht het volledige factuurbedrag, inclusief inschrijfgeld, te voldoen. Als je je op een later tijdstip opnieuw aanmeldt voor een soortgelijke opleiding, dan betaal je voor die opleiding geen inschrijfgeld en krijg je een korting van 10%.

3.12    Als je tijdens een meerdaagse training wenst te stoppen, dan blijf je verplicht het volledige factuurbedrag te voldoen

3.13    Een opleiding is één geheel en daarom is het niet mogelijk om afzonderlijke modules te volgen. Als je door omstandigheden een module niet kan volgen, dan is het mogelijk deze kosteloos in een volgende opleiding in te halen.

3.14    Als een opleiding niet kan doorgaan vanwege te weinig deelnemers, door ziekte of wegvallen van een trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, dan hebt u recht op volledige restitutie van het reeds geheel of gedeeltelijk betaalde cursusgeld. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.

3.15    Als door ziekte van de trainer of door andere omstandigheden één of meerdere dagen of modules uitvallen, dan kun je deze op een ander moment kosteloos inhalen.

 

4        Familieopstellingen, healing en counseling: inschrijven, betalen en annuleren

4.1      Alle familieopstellingen, healing en counseling vallen onder ‘dienstverlening’ en zijn in 2023 niet belast met BTW.

4.2      De familieopstellingen vinden plaats in een bijeenkomst die doorgaans één dagdeel in beslag neemt. Je bent als deelnemer gedurende de gehele bijeenkomst aanwezig en je kunt representant zijn in opstellingen van andere deelnemers.

4.3      Je bent officieel aangemeld wanneer je je via de website, per e-mail of telefonisch hebt opgegeven en een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen. Je bent ingeschreven als deelnemer op het moment dat je de factuur hebt betaald.

4.4      Je hebt recht op een bedenktijd van 10 werkdagen, ingaande na aanmelding en schriftelijke bevestiging van AAA.one. Binnen deze termijn kunt je je aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 10 werkdagen of uiterlijk 10 dagen voor de besproken datum van deelname met een familie opstelling.

4.5      Gelieve de factuur via bankoverschrijving te voldoen binnen de betaaltermijn van 14 dagen zoals aangegeven op de factuur en in ieder geval 5 werkdagen vóór de dag dat de familieopstelling, healing of counseling plaatsvindt. Je betaling is tevens de garantie voor deelname.

4.6      Te laat betalen kan er voor zorgen dat je plaats aan iemand op de wachtlijst wordt doorgegeven, dit ontheft je echter niet van je betalingsverplichting.

4.7      Wanneer je tot 3 weken voor aanvang je deelname met een familieopstelling op een bepaalde dag annuleert, dan krijgt je het betaalde bedrag terug, minus de administratiekosten van € 15,-.

4.8      Wanneer je 3 weken tot 1 week voor aanvang je deelname met een familieopstelling op een bepaalde dag annuleert, dan betaalt je 50 % van het totale factuurbedrag.

4.9      Wanneer je 5 werkdagen of korter voor aanvang van de betreffende dag je deelname annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en dient het gehele (nog uitstaande) bedrag te worden voldaan.

4.10    Een bijeenkomst dient volledig betaald te zijn voordat je kunt deelnemen. Als je één (of meerdere) dagen afwezig bent, wordt geen restitutie verleend.

4.11    Het is mogelijk om éénmalig en kosteloos je deelname te verzetten naar een andere datum als je onverwachts verhinderd bent, alleen als:

  • je het factuurbedrag voor deelname hebt betaald,
  • je dit tenminste 3 weken voor aanvang van de ingeplande datum aangeeft,
  • je het verzoek tot verzetten je deelname doet binnen 3 weken voor aanvang en iemand anders je plaats kan innemen,
  • de nieuwe datum van deelname binnen een jaar na factuurdatum plaatsvindt.

4.12    Wanneer een bijeenkomst niet kan doorgaan wegens ziekte of het wegvallen van een trainer of andere onvoorziene omstandigheden, dan kun je je met voorrang inschrijven voor één van de daarna geplande data.

 

5        Algemene aansprakelijkheid

Het is belangrijk om te begrijpen dat AAA.one op verschillende manieren bijdraagt aan het vergroten van kennis en ervaring op het gebied van systemisch werk, healing en de ontwikkeling van bewustzijn. Deze activiteiten en diensten zijn geen vervanging voor een medische behandeling, therapie of diagnose. Als je recent of in het verleden een medische behandeling of therapie hebt gekregen voor mentale problematiek, vraag dan vóór aanmelding bij je behandelend arts of therapeut na of deelname voor jou op dit moment geschikt is. Iemand die momenteel persoonlijk te maken heeft met psychiatrische of sterke emotionele omstandigheden is mogelijk niet geschikt voor dit type activiteiten en diensten. Wees je ervan bewust dat wij niet beschikken over en niet kunnen voorzien in expertise en behandeling van dergelijke problematiek.

Ik ga ermee akkoord dat Awake and alive.one, Claudia Jacintha van der Heijden, en door AAA.one aangestelde partners en assistenten, hierna genaamd AAA.one of wij/onze, niet aansprakelijk zijn voor enige fysieke, emotionele of psychologische effecten die ontstaan tijdens of na mijn deelname aan de activiteiten en diensten van AAA.one. Ik begrijp dat deelname aan deze activiteiten een fysieke, emotionele of psychologische reactie kan geven, dat AAA.one deze niet kan monitoren en ik neem de volle verantwoordelijkheid voor deelname en de mogelijke effecten. Ik stem toe de volle aansprakelijkheid te aanvaarden voor enige schade die ik zou kunnen ervaren door deelname aan welke activiteit of dienst van AAA.one dan ook.

 

6        Contactpersoon noodgevallen

Ik begrijp en stem toe dat ik de naam van een contactpersoon met telefoonnummer en/of e-mailadres verstrek bij aanmelding voor meerdaagse opleidingen en trainingen dat gebruikt kan worden in de onwaarschijnlijke situatie dat er een noodsituatie ontstaat met betrekking tot mijn fysieke en mentale veiligheid en dat van anderen. Ik bevestig dat mijn contactpersoon akkoord gaat met het verstrekken van zijn of haar informatie voor dit doel. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat AAA.one uiterst zorgvuldig een inschatting zal maken van de ernst van een situatie.

 

7        Force Majeure

‘Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.’ (BW art 6.75) In de onwaarschijnlijke situatie van een Force majeure gebeurtenis, voor en/of tijdens deelname aan een activiteit of dienst van AAA.one, behouden wij ons het recht voor om de activiteit of dienst te beëindigen en/of te verzoeken de locatie te verlaten, zonder de mogelijkheid AAA.one aansprakelijk te stellen voor enige schade die mogelijk wordt ondervonden als gevolg van deze Force majeure gebeurtenis.

 

8        Copyright

Ik begrijp en ga ermee akkoord dat alle opnames, afbeeldingen, foto’s en tekst van Claudia Jacintha copyright zijn van AAA.one en niet gebruikt mogen worden voor welk doeleinde dan ook, zonder voorafgaande geschreven toestemming van AAA.one. Met uitzondering van het door AAA.one ontwikkelde trainingsmateriaal dat voor eigen doeleinden gebruikt mag worden onder vermelding van naam en schrijver.

 

9        Veranderingen in de algemene voorwaarden

Alle veranderingen die wij in de toekomst aanbrengen in onze algemene voorwaarden zullen wij vermelden op de pagina van de algemene voorwaarden van de websites awakeandalive.one en bewustopstellen.nl website. Als dit passend lijkt, dan zullen wij dit laten weten per e-mail. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten en diensten die AAA.one organiseert en levert.

 

AWAKE AND ALIVE.ONE

bewustopstellen.nl

1 juli 2023